2022. június 30. csütörtök (26. hét) van, köszöntjük Pál nevű olvasóinkat. Regisztráció! | Elfelejtette jelszavát?

Tar

Sztupa


Körösi Csoma Sándor emléksztupa - békeszentély

Minden lény igaz természete a jóság és bölcsesség, függetlenül attól, hogy mi a vallása, szemlélete és nemzetisége - erre emlékeztet bennünket a sztupa, ezért szentélyünk nyitva áll mindenki számára, aki hisz a jóságban.
A sztupa hagyományos buddhista szakrális épület, amelybõl nagyon sok van Ázsia buddhista országaiban. Megalkotásának módját maga Buddha határozta meg 2500 évvel ezelõtt.
A tökéletesen megvilágosult szellemet testesíti meg, amely a határtalan bölcsesség, a határtalan együttérzés és szeretet elválaszthatatlan egysége. A határtalan bölcsesség önmagunk szelleme igaz természetének és a világ igaz természetének teljes, direkt ismerése. A határtalan együttérzés és szeretet minden lény felé egyaránt irányul, és mint ahogy a Nap sugarai minden lényre egyaránt sütnek, nem tesz különbséget ellenség és barát között. Minden lény szellemében megvan a határtalan bölcsesség, valamint a határtalan együttérzés és szeretet csírája, ezek teljes megvalósításának képességével együtt.

A sztupa a világban mûködõ külsõ és belsõ romboló erõk ellensúlyozására épül. Külsõ, lépcsõs formája a spirituális fejlõdés, megvilágosulás felé vezetõ fokozatos útját jeleníti meg. Belsejében megvilágosult lényektõl származó szent relikviák, szimbólumok és írások találhatók.
A mi sztupánk a béke, a boldogság és jólét teremtésére, megszilárdítására épült, Õszentsége a XIV. Dalai Láma szentelte fel 1992. július 22.-én, a magyarországi egyházak és a Magyar Köztársaság meghívott képviselõi jelenlétében. Sztupánk a magyar bodhiszattva (buddhista szent), Körösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója alkalmából készült. A szentélyt a Tiszteletreméltó Dordzse Lopön Láma Ngawang inspirációjával és szellemi vezetésével négy hónap alatt építettük fel különbözõ egyházak, a Magyar Köztársaság, magánszemélyek és vállalatok nagylelkû adományaiból, sok lelkes, békeszeretõ ember önzetlen segítségével, tekintet nélkül faji, vallási és szemléletbeli különbségekre.

A sztupa látogatásának hagyományos módja:

Miután magunkban erényes szellemet alakítottunk ki, körbejárjuk a sztupát kívül, belül, a Nap járásával és az imahenger forgásával megegyezõ irányban. Ezalatt, ha jókívánságokat, jó szándékokat fogalmazunk meg, azok a sztupa áldása révén a mindent átható határtalan jóságtól elválaszthatatlanokká válnak. A sztupákhoz kapcsolódó hagyományos gyakorlat a felajánlástétel: gyertya, füstölõ gyújtása, pénzadomány, stb., amelyet személyes vagy általános jellegû jókívánságok kísérhetnek. Az adományokat, és az árusításból befolyó minden jövedelmünket a sztupa, valamint oktatási és meditációs központunk mûködésének fenntartására és fejlesztésére fordítjuk.

A sztupában éjjel-nappal megállás nélkül forog a mani-korló (imamalom). Ebben egy tonna papírtekercs van, amelyen Buddha tanának lényegét tartalmazó szent írás áll. Amikor Buddha tanított - úgy mondják- megforgatta a Tan kerekét. amely ma is forog.

Az imazászlókon békét, jólétet és teljes boldogságot kívánó imák állnak tibeti nyelven.


Ami nem látható:

A sztupa tengelyét képezi az életfa, amelyben szent relikviák kerültek elhelyezésre.

A földszinten a nagy "mani-korló" (imamalom) egy tonna papírtekercsen négyszázmillió mantrát tartalmaz. A sztupa négy sarkában felajánlást tartalmazó vázák vannak befalazva.

Az elsõ emeleten sok-sok miniatûr sztupa található.

A második emeleten oltár van gazdagon berendezve szimbólumokkal, szobrokkal, képekkel, írásokkal és felajánlásokkal.

"A megvilágosulás drága szelleme foganjon meg mindenkiben,akiben még nem fogant meg.Akiben már megfogant, ne gyengüljön, hanem erõsödjön. "Õszentsége a XIV. Dalai Láma beszéde a Körösi Csoma Sándor emléksztupa felavatása alkalmából

Szeretném elmondani mennyire boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy láthatom ezt a gyönyörû vidéket, melyet fák és pázsit tarkítanak, a fák leveleit lengeti a szél, és egy óriási tömeg gyûlt össze boldog egyetértésben, örülve ennek az alkalomnak. Nagy örömömre szolgál, hogy láthatom a mosolyt az arcukon, és együtt örülhetek Önökkel.

Elõször is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik részt vettek ennek az eseménynek a megszervezésében, és segítettek a Körösi Csoma Sándor emléksztupa felépítésében. Különösen nagy örömömre szolgál, hogy egy olyan eseményen vehetek részt, ahol jelen vannak a különbözõ világvallások képviselõi. Meggyõzõdésem, hogy elegendõ alap áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a különbözõ vallások békésen éljenek egymás mellett. Beláthatjuk, hogy az alapvetõ tanításokat illetõen minden világvallás ugyanazt az üzenetet közvetíti számunkra, ez az üzenet pedig felszólítás a megbocsátásra, toleranciára, békére, együttérzésre és szeretetteljességre.

Most pedig szeretnék egy nagyon rövid magyarázattal szolgálni a sztupa jelentését illetõen. Formáját és elrendezését tekintve többféle sztupa van. A sztupa legfontosabb jelentése és feladata az, hogy emlékeztessen annak fontosságára, hogy valamennyien megalkossuk a magunk belsõ sztupáját. Az elsõdleges buddhista irodalom beszél Buddha három megtestesülési formájáról. Ezek a formák kapcsolatban vannak Buddha tökéletes testével, tökéletes beszédével és tökéletes szellemével. E szövegek szerint a sztupa Buddha megvilágosult szellemét szimbolizálja. Tehát a sztupa egy tökéletes tudatállapotot jelképez, amelynek jellemzõi a tökéletes békesség, bölcsesség és az együttérzés. E tudatállapot mentes minden negatív érzelemtõl.

A buddhista szemlétet szerint valamennyi ember képes arra, hogy kifejlessze magában ezt a tudatállapotot, létrehozza ezt a belsõ sztupát. A buddhista tanítások szerint ennek a magyarázata az, hogy minden lényben megtalálható e tökéletes állapotra való képesség magja. Ez a potenciál lehetõvé teszi számunkra, hogy különbözõ meditációs gyakorlatok segítségével megtisztítsuk a szellemünket mindazoktól a negatív érzelmektõl, attitüdöktõl, melyek hátráltatnak bennünket szellemi fejlõdésünkben.
Ez a képesség kifejlesztve és megerõsítve elvezethet bennünket a buddhaállapothoz, amely a teljes megvilágosulás.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy tudatában legyünk a fent említett szellemi képességnek, hogy nagyra értékeljük a lehetõséget, amelyet valamennyien megkaptunk. E lehetõség képessé tesz bennünket arra, hogy kifejlesszük magunkban a szeretetteljességet és az együttérzést. Ez az alap az önbizalomhoz, az önbizalom pedig az egyik leglényegesebb elem ahhoz, hogy bármely területen sikert érhessünk el. Meg kell becsülnünk és értékelnünk kell a lehetõségként kapott emberi intelligenciát, amelyet egy olyan bölcsességgel kell ötvöznünk, mely együttérzéssel és magabiztossággal párosulva képessé tehet bennünket arra, hogy leküzdjük valamennyi akadályunkat, és megoldjuk problémáinkat.

Az együttérzésbõl fakadó önbizalom és bölcsesség ötvözése, megbecsülése és kihasználása igen nagy szerepet kap valamennyi világvallásban, és különösen hangsúlyozott a buddhista tanításokban. Ezek a tanítások ezzel kapcsolatban gyakran említik azt a bölcsességet, mely szerint mindannyian önmagunk mesterei vagyunk. Szükségünk van egy olyan fajta megingathatatlanságra, elõrelátásra, türelemre, amely képessé tesz bennünket akadályaink leküzdésére. E nemzet nagy fia, Körösi Csoma Sándor, életével és munkájával megmutatta, milyen nagyszerû eredményeket érhetünk el, ha kifejlesztjük magunkban az olyan magasrendû tulajdonságokat, mint a céltudatosság, akaraterõ, kitartás, türelem és becsületes emberség. Ha a magyar nép minden egyes tagja követi az õ példáját, és önmagában kifejleszti e nagyszerû emberi tulajdonságokat, meggyõzõdésem, hogy e nemzet képes lesz sikeresen leküzdeni problémáit. Errõl meg vagyok gyõzõdve, és ezért imádkozni fogok.Központunk szellemi vezetõje Láma Ngawang így beszél e buddhista szimbólumról:

"A sztupa egyrészt ellensúlyként mûködik a világban történõ tûz, víz és szél általi rombolással szemben, másrészt segít nekünk abban, hogy a nem-tudásunk révén keletkezett tisztátlan érzelmekbõl és gondolatokból származó akadályokat eltávolítsuk, és hogy soha ne feledkezzünk meg a Három Drágaságról, ami a Buddha a Tan és a Közösség. Kérjük, hogy a Buddhák és Bodhiszattvák tiszta törekvései valósuljanak meg, hogy legyen béke a világon hogy mi és velünk együtt minden élõlény, miután megszabadultunk szellemünk minden sötétségétõl, részesüljünk teljes boldogságban és érjük el mindannyian a tökéletes buddhaállapotot!"


A Körösi Csoma Sándor emléksztupa építésének története

1991-ben a tari központ megvásárlásakor már tervbe vettük a sztupa építését. Pár hónappal késõbb megérkezett Tiszteletreméltó Láma Ngawang, közösségünk szellemi vezetõje, s kérésünkre kijelölte, majd egy szertartás keretében megszentelte a leendõ sztupa helyét, megadta méreteit és tibeti nevét:
RDOR-SZEMSZ-HE-RU-KAI MTHONG-GROL CSEN-MO (Dordzse Szempa Heruka Sztupája, melynek látványa megszabadít) Egy sztupa építése során - ahhoz, hogy az valódi buddhista szentéllyé váljon- a Láma jelenléte folyamatosan szükséges. Így 1992 tavaszán megérkezett Láma Csöpel (Füzeskúti Ferenc), aki 18 éve Láma Ngawang személyes tanítványa.

Az anyagi feltételek megteremtéséhez létrehoztuk a "Tiszta Fény" Alapítványt. Sok magánszemély mellett, anyagi támogatást kaptunk a magyarországi buddhista egyházaktól, a Mûvelõdési Minisztériumtól, Nógrád megyei vállalatoktól és komoly segítséget kaptunk Tar község lakóitól és vezetõségétõl. A munkát 1992. április 4.-én kezdtük. A kivitelezést Láma Csöpel és Dominique Greau francia mérnök vezetésével egyházunk tagjai vállalták, de érkeztek segítõk külföldrõl is. Valamennyi résztvevõ felajánlásból, tehát ingyen dolgozott. Láma Csöpel és Dominique rendelkezett már némi tapasztalattal, Svédországban illetve Franciaországban részt vettek már hasonló méretû sztupa építésében. Egy alkalommal kétnapos böjti szertartást végeztünk a szentélybe kerülõ ereklyék: több száz kis sztupa, szobrok, gabonával és értékes anyagokkal töltött felajánlási vázák, stb. megszenteléséért.
Ebben az évben volt nagy tudósunk, Körösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulója. Úgy gondoltuk, ennél méltóbb emlék nem emelhetõ e magyar származású buddhista szentnek. Felvettük a kapcsolatot Dr. Terjék József tibetológussal, Körösi Csoma Sándor szellemi hagyatékának ápolójával. Tovább növelte mindezek jelentõségét a hír, hogy Õszentsége a XIV. Dalai Láma Magyarországra látogat. Ahhoz, hogy a sztupa felszentelésére felkérhessük, júliusra el kellett készülnünk. Június végén megérkezett Láma Ngawang és Lobszang, egy tibeti díszítõ-festõ szerzetes. Az õ munkája látható a külsõ és belsõ falakon.

A sztupát 1992. július 22.-én Õszentsége a XIV. Dalai Láma szentelte fel, a Magyar Köztársaság részérõl Kálmán Attila államtitkár mondott ünnepi beszédet. Jelen voltak a történelmi egyházak és a zsidó felekezet képviselõi, akik néhány szóban méltatták Körösi. Csoma Sándor Emléksztupa jelentõségét.
Az avatás napján körvonalazódott egy majdani Körösi Csoma Sándor Emlékpark kialakítása a sztupa körül. Ehhez várunk anyagi támogatást.A Tiszta Fény Alapítvány számlájára befizetett adományok teljes összege leírható az adóalapból. Az alapítvány számlaszáma a következõ:
OTP. III.ker. Flórián tér 15. MNB. 218-9803
Tiszta Fény Alapítvány 504-005062-7

KARMA RATNA LING DARGYE
Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség
Közösségünk, mely 1989 õszén vált hivatalosan is bejegyzett egyházzá. A tibeti buddhizmus négy nagy iskolája közül a Kagyüpa, ezen belül is a Karma-Kagyüpa rendhez tartozik.
Ezt az iskolát I. Karmapa alapította a XII. században, és nagy szellemi elõdei közé tartozik, Milarepa a híres jógi-költõ. A kagyüpa iskolának elsõdleges célja, a 2500 évvel ezelõtt Indiában élt Buddha Sakyamuni tanításainak torzítástól mentes megõrzése, szóbeli átadás útján.
Közösségünk életében Karmapa Õszentségét - személyes tanítványa - a Tiszteletreméltó Láma Ngawang képviseli, akinek segítségével a Tan és a Hagyomány áldása töretlenül jut el a tanítványokhoz. A cél a szellem igaz természetének megismerése, s e megismerésbõl származó bölcsesség használata minden lény javára.
Egyházunk a buddhizmus minden irányzatát szellemi rokonának tekinti, ugyanakkor tisztelettel viseltetik minden más vallás iránt is.
"A legrosszabb rossz a nem-tudás:
a bölcsesség képes csupán felette gyõzedelmeskedni,
de bölccsé csak fáradhatatlan törekvés által válhatsz."
Karma Ratna Ling Dargye
Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség
Levélcímünk: K.R.L.D.
1039 Budapest,
Hunyadi u. 45.
Tel.: 240-88-47 Vidéki meditációs Központunk címe:
K.R.L.D. Meditációs Központ
3073 Tar
Hunyadi u. 45.

Szállás
Mátrai szállás ajánlatok Tar településen
Étterem
Mátrai étterem ajánlatok Tar településen


BEJELENTKEZÉS


SZÁLLÁSKERESÕ


településen

HIRDETÉS

ELFOGADÓHELYEK

KIEMELT AJÁNLATNK

PARTNER

Jooble álláskeresés
Kékes Turista Egyesület

FACEBOOK

Google plusz OneGOOGLE KERESÉS

www matrahegy.hu

Az oldalt a Mátrahegy Bt. készíti és tartja karban, az oldalon szereplõ tartalmak kizárólagos tulajdona a Mátrahegy Bt.
Az adatok saját célra való felhasználása megengedett, további felhasználásra a készítõk engedélyét kell írásban kérni.

Impresszum

Oldal tetejére